อบรม จป หัวหน้างาน กับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ควรรรู้ 

อบรม จป หัวหน้างาน

การอบรม จป หัวหน้างานมีข้อมูลหลากหลาย ซึ่งคุณควรรู้ จป หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน รู้หรือไม่ว่า กิจการใดต้องมี จป หัวหน้างานเพราะหากนายจ้างไม่จัดให้มี จป หัวหน้างานนั้นจะถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมาย พรบ ความปลอดภัย นายจ้างอาจติดคุกโดยไม่รู้ตัว

หากนายจ้างไม่แต่งตั้ง จป หัวหน้างานจะมีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 มาตรา 56 หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม 13 และ 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เห็นไหมว่าไม่ใช่เรื่องล้อเล่น นายจ้างคุณมีโอกาสติกคุกหรือเสียค่าปรับ ไม่รู้ตัว

กิจการไหนต้องมี จป หัวหน้างาน

กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหาร การจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 โดยบังคับให้กิจการต้องมี จป หัวหน้างานและ จป บริหาร ได้แก่

1.เหมืองแร่ ปิโตรเคมี

2.โรงงาน คลังสินค้า

3.ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง

4.ขนส่งสินค้า ขนส่งคน

5.สถานีบริการน้ำมัน

6.โรงแรม

7.ห้างสรรพสินค้า

8.สถานพยาบาล

9.สถาบันทางการเงิน

10. LAB กายภาพ

11.การกีฬา สถานบันเทิง

12. LAB เคมี ชีวภาพ

13.สำนักงานสนับสนุน 1-12

14.กิจการอื่มตามประกาศ

หมายเหตุ : 1-5 ลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป 6-14 ลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป

จป การขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการ

เมื่อผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน หรือ จป ระดับอื่นได้ผ่านการอบรม จป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรอย่างเป็นทางการ สามารถนำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมไปยื่นขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุมเทพฯ พื้นที่ ทุกพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้ง 76 จังหวัดตามความสะดวก

อบรม จป หัวหน้างานและคุณสมบัติ

การอบรม จป หัวหน้างาน ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นลูกจ้างในระดับบริหาร และต้องอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด

หัวข้อการอบรม จป หัวหน้างาน

หัวข้อการอบรม จป หัวหน้างาน ประกอบไปด้วย 4 หมวดวิชา ระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน

2.กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.หัวข้อการค้นหาอันตรายจากการทำงาน

4.การป้องกันและการควบคุมอันตราย

ทั้งหมดนี้ ก็คือ อบรม จป หัวหน้างานกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งควรรู้ไว้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง นายจ้างต้องตรวจสอบให้ดีว่ากิจการของตนเองนั้นเข้าข่ายที่ต้องจัดให้มี จป หัวหน้างานหรือไม่ หรือกิจการตนเองต้องแต่งตั้ง จป ระดับใดบ้าง โดยส่งพนักงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการอบรม สำหรับพนักงานที่กำลังวางแผนเข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานก็สามารถศึกษาแนวทางได้จากบทความนี้เลย